China

Capital : Beijing
Currency : Chinese renminbi
ISO : CNY
Language : Standard Chinese (Mandarin/Putonghua), Yue (Cantonese), Wu (Shanghaiese), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-Taiwanese), Xiang, Gan, Hakka dialects, minority languages
Description :